×
  • لاله زار، پاساژ اخوان، طبقه اول، پلاک 31
  • 02133981474

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: بی متال SIEMENS - ۲۹ مورد پیدا شد

۱ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU1126-4BB0 تنظیمات 14 :20
۲ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2146-4MB0 تنظیمات 80 : 100
۳ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2146-4LB0 تنظیمات 70 : 90
۴ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4RB0 تنظیمات 70 : 80
۵ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4KB0 تنظیمات 62 :73
۶ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2136-4JB0 تنظیمات 54 : 65
۷ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16
۸ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22
۹ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 28 : 4
۱۰ . بی متال : بی متال ( رله حرارتی اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4EB0 تنظیمات 27 :32